การศึกษา

เปิดประวัติ 5 มหาลัยชื่อดังในภาคอีสาน

เปิดประวัติ 5 มหาลัยชื่อดังในภาคอีสาน
Posted by Losa

เปิดประวัติ 5 มหาลัยชื่อดังในภาคอีสาน

เปิดประวัติ 5 มหาลัยชื่อดังในภาคอีสาน การที่เราจะเลือกมหาลัยในการศึกษาต่อนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ต้องคิด หรือเป็นเรื่องที่ต้องหาข้อมูลดีๆก่อนเข้าศึกษา เพราะเนื่องจากเเต่ละมหาลัยจะมีข้อดีข้อเสียที่เเตกต่างกัน เเต่อย่างไรนั้น ถ้าคุณเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) เชื่อเลยว่าจะต้องอยากเรียนใกล้บ้าน เเละเป็นมาหลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ดังนั้นวันนี้ทางเว็บของเรามีมหาลัยชื่อดัง 5 มหาลัยด้วยกัน มาเสนอเเละเเนะนำนักเรียนที่จบใหม่ ไปดูกันเลยว่ามีมหาลัยใกล้บ้านคุณคือไม่

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดประวัติ 5 มหาลัยชื่อดังในภาคอีสาน

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยลำดับที่ 7 ของประเทศไทย ปัจจุบันอายุ 54 ปี โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งอยู่ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น มีจุดประสงค์เพื่อให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2509 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2510 จนกระทั่งปีพ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จาก กระทรวงศึกษาธิการ และในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีศูนย์กลางการบริหารงานอยู่ที่วิทยาเขตขอนแก่น สามารถแบ่งแยกส่วนงานอื่นได้อีก 3 พื้นที่ และ 2 วิทยาเขต แบ่งได้เป็น วิทยาเขตหลักในจังหวัดขอนแก่น, วิทยาเขตหนองคายในจังหวัดหนองคาย, สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมในจังหวัดร้อยเอ็ด, สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ในจังหวัดเลย และสถานีทดลองและฝึกอบรม เขื่อนจุฬาภรณ์ในจังหวัดชัยภูมิ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยมในวิทยาเขตหลักและวิทยาเขตหนองคาย

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นการจัดการเรียนการสอนนั้นครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ การเกษตร มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ใน 19 คณะ 4 วิทยาลัย 2 บัณฑิตวิทยาลัยทั้งวิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตหนองคาย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับดีเลิศทางด้านการเรียนการสอน และดีเยี่ยมทางด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 330 หลักสูตร แบ่งได้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก 72 หลักสูตร ปริญญาโท 129 หลักสูตร ปริญญาตรี 105 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 24 หลักสูตร โดยสัดส่วนสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีกับระดับบัณฑิตศึกษา เท่ากับ 3.0 : 7.0 และเป็นหลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 11.21 มีนักศึกษาอยู่ในคณะและวิทยาลัยต่างๆ รวมแล้วประมาณ 40,000 คน และมีบุคลากรสายวิชาการ 2,075 คน มีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์ 32 คน รองศาสตราจารย์ 508 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 619 คน และอาจารย์ 916 คน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการสอบแข่งขันเข้าเรียนมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. มหาลัยมหาสารคาม

เปิดประวัติ 5 มหาลัยชื่อดังในภาคอีสาน

ถือกำเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2511 ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคามเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2517 และได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2537 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 54ก นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นแห่งที่ 21 ของประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยได้ทำการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 52 ปี ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 มีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยคนปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีศูนย์กลางบริหารงานของมหาวิทยาลัยอยู่ในเขตพื้นที่ขามเรียง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย สามารถแบ่งพื้นที่มหาวิทยาลัยออกได้เป็น 4 เขตพื้นที่ใน 1 วิทยาเขต คือเขตพื้นที่ขามเรียง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย, เขตพื้นที่ในเมือง ตำบลตลาด อำเภอเมือง, เขตพื้นที่นาสีนวล หรือฟาร์มสัตว์และเรียนรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะเทคโนโลยีที่ตำบลนาสีนวล อำเภอกันทรวิชัย และเขตพื้นที่ปฏิบัติการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวชที่ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง และที่อำเภอนาดูน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีการขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการจัดโครงการศึกษาทางไกลที่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอุดรธานี[3]:7 และมีการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 177 สาขาวิชา ใน 17 คณะ 2 วิทยาลัย 1 บัณฑิตวิทยาลัย ครอบคลุมทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์ การเกษตร มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ แบ่งได้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 87 หลักสูตร ปริญญาโท 56 หลักสูตร ปริญญาเอก 34 หลักสูตร มีบัณฑิตวิทยาลัยดูแลการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนักศึกษาอยู่ในคณะและวิทยาลัยต่างๆ รวมแล้วประมาณ 40,000 คน มีบุคลากรสายวิชาการ 1,266 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 2,321 คน ทำการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ภาคปกติและภาคพิเศษ

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เปิดประวัติ 5 มหาลัยชื่อดังในภาคอีสาน

เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 โดยได้มีการยกฐานะจาก “วิทยาลัยสุรนารี” ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทำการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ใน 8 สำนักวิชาและ 1 สถาบันสมทบ โดยมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 32 หลักสูตร ปริญญาโท 34 หลักสูตร และปริญญาเอก 28 หลักสูตร (ข้อมูลในปีการศึกษา 2553) นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละสูงที่สุดในประเทศไทย (ร้อยละ 80.21) และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยต่อหัวคณาจารย์สูงที่สุดในประเทศไทย “ที่ 1”

พฤษภาคม 2536 มหาวิทยาลัยได้พัฒนาที่ทำการโดยจัดจ้างก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างและจัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2533 อาคารและสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่แล้วเสร็จทันการเปิดดำเนินการรับนักศึกษาในเดือนพฤษภาคมโดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้านเป็นอธิการบดีผู้ก่อตั้ง

ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่ 3 ด้านการวิจัย (ดีเลิศ) และ อันดับที่ 7 ด้านการเรียนการสอน (ดีเยี่ยม) ของประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย ให้เป็นอันดับหนึ่งในบรรดามหาวิทยาลัยของรัฐ และเป็นอันดับที่สองของประเทศ

มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงมากทางด้านสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยได้รับการจัดอันดับจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศต่อเนื่องทั้งในปี พ.ศ. 2550 และ 2553 นอกจากนี้สาขาวิชาอื่นที่มีได้รับการจัดอันดับในเกณฑ์สูงได้แก่ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นต้น มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับอย่างกว้างจากวงการอุตสาหกรรม โดยได้เปิดสอนสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมหลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

4. มหาวิทยาลัยนครพนม

 มหาวิทยาลัยนครพนม

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ 78 ในประเทศไทย ตั้งอยู่ในจังหวัดนครพนม ที่เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่122 ตอนที่ 75 ก เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2548 จึงมีผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยนครพนม” ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตินั้นให้รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม, วิทยาลัยเทคนิคนครพนม, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม, วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม, วิทยาลัยการอาชีพนาหว้าและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม และให้มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

5. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล เกิดขึ้นจากชาวนครศรีธรรมราชเริ่มรณรงค์เรียกร้องให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. 2510 กระทั่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2531 ให้จัดตั้งวิทยาลัยนครศรีธรรมราช สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศในอนาคต ซึงต่อมาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2534 คณะรัฐมนตรีได้ยกเลิกมติเดิม และอนุมัติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระนามสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นชื่อมหาวิทยาลัย ว่า “มหาวิทยาลัยจุฬาภรณ์”

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” อันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ทางมหาวิทยาลัยจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เเละที่กล่าวมาทั้ง 5 มหาวิทยาลัยนั้น เป็นเเหล่งสถานศึกษาชื่อดังในภาคอีสาน รับรองว่าไม่มีใคร ไม่รู้จักเเน่นอน เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงมากมายหลายด้าน ทำให้คนต่างภาค นิยมมาสอบเข้านั้นเอง

เรามารู้จัก รู้หรือไม่? นกไม่เคยฉี่ เพราะมันไม่มีท่อปัสสาวะ!!! นก เป็นสัตว์ปีกที่มีอยู่มากมายหลากหลายชนิดบนโลกนี้ มองไปทางไหน ๆ ก็เห็นพวกนกเหล่านี้บินไปมาหากินกันทั้งวัน ซึ่งนกถือเป็นสัตว์ที่กินได้ตลอดเวลาจริง ๆ อีกทั้งยังเป็นสัตว์ที่ถ่ายบ่อยมาก

บทความน่าสนใจ : 7 พรรณไม้สีแดง สำหรับปลูกเพิ่มสีสันให้บ้าน