การศึกษา

5 โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดีที่สุดในไทย

5 โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดีที่สุดในไทย
Posted by Isaline S.

5 โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดีที่สุดในไทย – จากผลการจัดอันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประเภทโรงเรียน สพฐ. ขนาดใหญ่พิเศษขึ้นไป จากผลสอบ O-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนโอเน็ต (O-NET) ของนักเรียนสูงที่สุด มีโรงเรียนอะไรกันบ้างไปดูกันเลย

5 โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดีที่สุดในไทย

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา : กรุงเทพมหานคร (360.85 คะแนน)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งแรกของประเทศไทย อยู่ในความดูแลของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2480 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 227 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีอาณาบริเวณติดกับหลายคณะ ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โดยแบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นดังนี้

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

แบ่งกลุ่มย่อยตามวิชาเลือกได้อีก 6 กลุ่ม คือ

 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาจีน
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาสเปน
ภาษา-คณิตศาสตร์

3 ห้อง เรียนเพิ่มวิชาบริหารจัดการและเลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 อีก 1 ภาษา ( ภาษาจีน หรือ ภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาเกาหลี )

ภาษา-ภาษา

เรียนเพิ่มวิชาคุณภาพชีวิต โดยแบ่งกลุ่มวิชาภาษาที่เลือกได้ 6 กลุ่ม คือ

 • ภาษาฝรั่งเศส 2 ห้อง
 • ภาษาเยอรมัน 2 ห้อง
 • ภาษาญี่ปุ่น 2 ห้อง
 • ภาษาสเปน 1 ห้อง
 • ภาษาจีน 2 ห้อง
 • ภาษาเกาหลี 1 ห้อง

2. โรงเรียนสตรีวิทยา : กรุงเทพมหานคร (308.47 คะแนน)

โรงเรียนสตรีวิทยา

โรงเรียนสตรีวิทยาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ร.ศ. 119 พ.ศ. 2443 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สถานที่เดิมตั้งอยู่ที่วังพระองค์เจ้าอลังการหลังโรงหวย กข.ตำบลสามยอด (ปัจจุบันเป็นตึกของบริษัทสามมิตรสงเคราะห์) กรมศึกษาธิการได้แต่งตั้ง มิสลูสี ดันแลป เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนสตรีวิทยา ต่อมาโรงเรียนได้ย้ายไปอยู่ที่ตึก 2 ชั้น ถนนเจริญกรุง หลังวังบูรพาภิรมย์ ในช่วงนั้นคนทั่วไปนิยมเรียกโรงเรียนสตรีวิทยาว่า “โรงเรียนแหม่มสี” สมัยนั้นโรงเรียนเปิดรับทั้งชายและหญิง

โรงเรียนสตรีวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกและวินัยให้แก่นักเรียน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดมลพิษ ที่ส่งผลกระทบทั้งภายในโรงเรียนและชุมชนรอบข้างโรงเรียนจึงนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาใช้ในโรงเรียน ผลจากการร่วมมือกันทุกฝ่ายทำให้โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด บรรยากาศร่มรื่น สวยงามน่าอยู่และปลอดภัยตามหลีกมาตรฐานสากล โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 จากสถาบัน UKAS และประกอบพิธีเปิดป้าย ISO14001 อย่างเป็นทางการในวันครบรอบ 100 ปี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2543 โรงเรียนสตรีวิทยาในปัจจุบันได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกด้าน

3. โรงเรียนสามเสนวิทยา : กรุงเทพมหานคร (304.16 คะแนน)

โรงเรียนสามเสนวิทยา

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2498 โดยในปี พ.ศ.2494 โรงเรียนนี้เกิดขึ้นจากการที่กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูอีกแห่งหนึ่งที่แถวๆ รางน้ำ แต่ว่ามีสถานที่ไม่เพียงพอต่อนักเรียน จึงโอนโรงเรียนที่กำลังสร้างนี้ให้เป็นโรงเรียนมัธยมของกรมวิสามัญ (ในเวลานั้น) ใช้ชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า “โรงเรียนรางน้ำ” ซึ่งแรกเริ่มเปิดสอนเฉพาะนักเรียนชายที่ย้ายมาจากโรงเรียนวัดราชาธิวาสเท่านั้น

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษา ที่มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยใช้ทางโรงเรียนได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2551 นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรพิเศษมากมายที่น่าสนใจ ได้แก่

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program: EP)

เป็นโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ใช้หลักสูตรเดียวกับการเรียนการสอนภาคปกติ แต่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนที่จบการศึกษา มีศักยภาพทางภาษาอังกฤษและเป็นกำลังสำคัญของประเทศ โดยอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษในโครงการ English Program เป็นอาจารย์ต่างประเทศเจ้าของภาษา ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการมีทั้งอาจารย์จากอเมริกา, อังกฤษ, แคนาดา, นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม  (Enrichment Science Classroom : ESC)

ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (Mathematics and Science Enrichment Program: MSEP) ใช้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิคศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)

4. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย : กรุงเทพมหานคร (290.01 คะแนน)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

uankularb Wittayalai School โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เมื่อกล่าวถึง โรงเรียนชายล้วน ที่มีชื่อเสียง และเป็นหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำที่อยู่ในระดับแถวหน้าของการศึกษาในบ้านเรา หนึ่งในโรงเรียนที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือ ‘โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย’ ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่ ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 จวบจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ก็ได้เป็นฟันเฟืองชิ้นหนึ่งที่ได้ขับเคลื่อนบุคคลคุณภาพมาแล้วมากมาย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งการรับนักเรียนนั้น ทางโรงเรียนมีการเปิดรับสมัครนักเรียนแบ่งออกเป็นห้องเรียนพิเศษต่างๆ ดังนี้

 • โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ (คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) เปิดรับจำนวน 2 ห้องเรียน (80 คน)
 • โครงการการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ (GATE Program) จำนวน 4 ห้อง (144 คน)ซึ่งการคัดเลือกนั้นทางโรงเรียนสามารถรับนักเรียนโดยไม่จำกัดว่าต้องอยู่ในเขตพื้นที่บริการ

สำหรับการเปิดรับนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมปลาย จะมีการแบ่งห้องเรียน ดังนี้

 • ห้องเรียนพิเศษ (Gifted-Science) โดยจะสายการเรียนที่เน้นในโครงสร้างของวิทยาศาสตร์ เพื่อต่อยอดสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
 • ห้องเรียนพิเศษ (Gifted-Math) คล้ายกันกับ Gifted-Science แต่จะเน้นไปทางหลักคณิตศาสตร์และการคำนวณมากกว่า
 • วิทย์-คณิต เน้นการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์
 • ศิลป์-คำนวณ ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นเด็กนักเรียนที่เข้ามาโดยการคัดเลือกทางด้านความสามารถพิเศษ ทางกีฬาเป็นหลัก

5. โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ : กรุงเทพมหานคร (278.06 คะแนน)

โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (ชื่อเดิม: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2) หรือเป็นที่รู้จักในภาษาปากว่า “เตรียมพัฒน์” เป็นโรงเรียน ประเภทสหศึกษา (เรียนรวมทั้งชายและหญิง) ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 โดยคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู (อธิบดีกรมสามัญศึกษา) และคุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนคนแรก ในอดีตได้ร่วมจัดงาน “กีฬา 5 พระเกี้ยว” ร่วมกับโรงเรียนที่ใช้ตราพระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ประจำโรง ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนหอวัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ 5 โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดีที่สุดในไทย โดยจัดอันดับจากผลสอบ O-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หากใครไม่รู้ว่าจะส่งลูกๆของท่านไปเรียนต่อที่ไหนดี 5 โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดีที่สุดในไทย นี้ก็สามารถเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย มาดู 10 มหาวิทยาลัยนานาชาติ ที่น่าไปเรียนกันเถอะ และถ้าใครอยากจะออกรถใหม่มาดู NEW!! รถยนต์ออกใหม่ปี 2020